REACH

Vytvořeno (upraveno): 2013-02-05
Autor: Petr Rous

Registrace se vztahuje na chemické látky vyráběné v zemích EU a na chemické látky do EU dovážené jako takové nebo jako součást přípravků či výrobků v množství rovném nebo vyšším než 1000 kg ročně. Registraci podléhají chemické látky klasifikované jako nebezpečné a také nebezpečné chemické látky, které se uvolňují z výrobku při jeho řádném používání v množství 1000 kg ročně a vyšším celkově za typ výrobku.

Povinnost registrace podle REACH se nevztahuje na humánní a veterinární léčiva, přísady do potravin a krmiv, a látky používané k výživě zvířat. Z povinnosti registrace jsou vyjmuty polymery a látky, které jsou považovány za nezávažné a látky, které se vyskytují v přírodě.

Seznam těchto chemických látek je uveden v přílohách nařízení REACH. Informační požadavky pro chemické látky podléhající registraci závisí na množství, ve kterém je látka vyráběna nebo dovážena. Důvodem je,že čím větší je množství vyráběné nebo dovážené látky, tím větší je větší je možnost ohrožení zdraví člověka nebo životního prostředí. Pro každou látku se vyžaduje vypracování technické dokumentace, jejíž obsah závisí na množství vyráběné nebo dovážené látky za rok s nastavenými hladinami 1, 10, 100 a 1000 tun. Pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 10 tun a více se vyžaduje zpracování zprávy o chemické bezpečnosti.

Registrační dokumentace se předkládá Evropské chemické agentuře společně s poplatkem, jehož výše bude v nařízení REACH stanovena. Evropská chemická agentura sdělí přidělené registrační číslo a registrační datum a následně prověří správnost a úplnost předložené dokumentace. Pokud Evropská chemická agentura nesdělí námitky proti předložené registrační dokumentaci je možno po uplynutí tří týdnů od data registrace zahájit výrobu nebo dovoz chemické látky.